รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
26 พ.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 5 ครอบครัว) โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV /กลุ่ม 1 On -Site จำนวน 2 คน (บ้านไม่มีไฟฟ้า) มาเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูณรงค์ นฤภัย ตามตาราง DLTV กลุ่ม 2 On-AIR รับชม DLTV ทางทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ที่บ้านจำนวน 115 คน กลุ่มที่ 3 OnLine นักเรียนเรียนผ่าน App DLTV จำนวน 10 คน กลุ่มที่ 4 On Hand นักเรียนดู DLTV ไม่ได้ ครูจัดทำแบบฝึกหัดเอง นำไปสอนแนะนำนักเรียน ที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียน 55 คน ผอ.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ จัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 ปรับแผนการเรียนการสอนเป็นการทำใบงาน ใบกิจกรรม ที่ครุประจำชั้นมอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน ผ่านกลุ่ม Line ผู้ปกครอง + เพจfacebook + VDO Call นักเรียนจะมี Facebook เป็นของตนเอง จะประสานกับคุณครูประจำชั้น ปรึกษางานและสอบถามใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้ครูอธิบายเพิ่มเติม จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1.นักเรียนจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่องสัญญาณ DLTV โดยผู้ปกครองจะเติมเงินในโทรศัพท์ให้นักเรียน ได้เปิดทางช่อง Youtube ทำใบงานส่งตามกำหนด ครูออกเยี่ยมบ้านมอบใบงานในสัปดาห์ถัดไป 2.บ้านที่มีผู้ปกครองดูแล (เด็กอนุบาล) ผ่านโทรทัศน์ DLTV+ ประถมศึกษา ผ่านโทรทัศน์ แต่สลับเวลาดู จะดูรีรัน และมัธยมศึกษา มีการเรียนจากโทรศัพท์มือถือDLTV และทำใบงานปรับพื้นฐานของนักเรียน (ใบงานที่ครูจัดหาให้สำหรับนักเรียนผสมผสานกับใบงานจาก DLTV) 3. นักเรียนบ้านใกล้เคียงกันจะมาเรียนด้วยกัน ในระดับชั้นเดียวกัน เรียนผ่าน DLTV และทำใบงาน และแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมให้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้