รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
26 พ.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 4 ครอบครัว)โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV /กลุ่ม 1 รับชม DLTV ได้ร้อยละ 10 กลุ่ม 2 รับชมไม่ได้เลย ผอ.วิภาพร ซาทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ จัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ป.6 ปรับแผนการเรียนการสอนเป็นการทำใบงาน ใบกิจกรรม ที่ครุประจำชั้นมอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน ทาง ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง และ ib facebook จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1.บ้านไม่มีไฟฟ้า นักเรียนจะทำใบงานส่งตามกำหนด ครูออกเยี่ยมบ้านมอบใบงานในสัปดาห์ถัดไป 2.บ้านที่มีผู้ปกครองดูแล(เด็กอนุบาล) มีการเรียนจาก DLTV และทำใบงานปรับพื้นฐานของนักเรียน (ใบงานที่ครูจัดหาให้สำหรับนักเรียนผสมผสานกับใบงานจาก DLTV) 3. บ้านมีไฟฟ้า มีกล่องสัญญาณแต่รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ ทำใบงานและใบกิจกรรมที่ครูจัดทำให้ 4. บ้านมีไฟฟ้า ไม่มีโทรทัศน์ เรียนโดยใช้โทรศัพท์รับสัญญาณ DLTV และทำใบงานตามที่ครูได้เตรียมไว้ให้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.วิภาพร ซาทอง พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 ที่ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางสาววิภาพร ซาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 15 มิถุนายน 2563
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มิถุนายน 2563

รับทราบ ขอบพระคุณคะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
9 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้