รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 29 มกราคม 2564 ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.พช.3 ได้มาเยี่ยมนิเทศทติดตามการจัดการเียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านลำตะกคร้อ ผลการนิเทศพบว่า โรงเรียนระบบการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมาก มีการจัดการเรียน การสอนตามปกติ ครูใช้สื่อการสอน เช่น แบบฝึกหัด TV และ ICT ครูมีความตั้งใจในการให้ความรู้ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนไดดี นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ผู้บริหาร มีความใส่ใจในการบริหารโรงเรียน มีจุดเด่นได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้>>>>>>ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามฯ ครั้งนี้เป็นอย่างดีไ
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
29 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้