รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร โดยมีนายเดชา กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ร่วมตอนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19 มกราคม 2564
ขอขอบคุณท่าน ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ที่มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนในวันที่ 25 ม.ค.2564 โดยโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564

/
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้