รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้านางบูลยาวี ทุยไชยสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อม คณะหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคระครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้