รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ออกติดตามการปฏิบัติราชการของโรงเรียน ตามนโยบายปิดเรียนเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บูรณาการกับการให้แบบฝึกหัด ใบงาน ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และการแจกนม อาหารกลางวัน ได้ปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกประการ ขอชื่นชมผู้บริหาร ครู บุคลากร มา ณ โอกาสนี้
นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้