รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าแดง ตามนโยบายปิดเรียนเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอชื่นชมผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี ที่สำคัญโรงเรียนสะอาด สวยงามมาก ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างดี
นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้