รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 12 มกราคม 2564 ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.พช.3 ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ที่โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย อำเภอศรีเทพ โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย มาตรการของ สพฐ. และ สพท.ในเรื่องการควบคุมป้องกันโรค และการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ - ผู้บริหาร คณะครูมาปฏิบัติราชการตามปกติ - ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง >>>>>> ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และบุคลากร ที่อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมนิเทศครั้งนี้
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้