รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 13 มกราคม 2564 ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.พช.3 พร้อมด้วย นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ ได้มาเยี่ยมนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง - โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย มาตรการป้องกันโรค ของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด - การจัดการเรียนการสอนใช้การสอนรูปแบบผสมผสาน ครูเยี่ยมติดตามนักเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง >>>> ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
13 มกราคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงขอขอบคุณ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.พช.3 และนายคมสัน คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ ที่ได้มาเยี่ยมนิเทศ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ในครั้งนี้มากๆนะครับ ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนให้มากที่สุด
นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มีนาคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้