รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 13 มกราคม 2564 ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.พช.3 ได้มาเยี่ยมนิเทศทติดตามการจัดการเียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านวังขอน อำเภอศรีเทพ - โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของกรมอนามัย - จัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีผสมผสาน ใช้ DLTV ใบความรู้ ใบงาน ให้กับนักเรียน โดยครูพบปะเยี่ยมนักเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง - ข้าราชการครูและบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ - การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ดำเนินการตามระเบียบถูกต้อง >>>>>>ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามฯ ครั้งนี้เป็นอย่างดี
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
13 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้