รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พบว่า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรด้ดำนินการตามนโยบายของสำนักงาานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื่้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมตามมาตรการ ป้องกันโรค โดยมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน แจกใบงานนักเรียนตามกำหนด >>> ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมนิเทศในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มกราคม 2564
ข้าพเจ้า นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี และคณะครู ขอขอบพระคุณ ท่านรองธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เข้ามานิเทศ และให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมกับได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงฐิตินาถ ไชยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้