รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้า ดร.บูลายาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COvid - 19 ได้ทราบว่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ On hand On Air (DLTV) On Line ผ่านช่องทาง Social media Line group Facebook และ Youtube ขอขอบคุรท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้ข้อมูลเป็นอย่างดี จึงสมควรแสดงการขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านในการทุ่มเท อุทิศเวลาแก่ลูกสิษย์เป็นอย่างดียิ่ง
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
11 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้