รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้านางบูลยาวี ทุยไชยสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้