รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้า นางบูลยาวี ทุยไชยสง ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พช.3 พร้อมด้วยนางสาว นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้มาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่โรงเรียนบ้านบึงกระจับ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยในวันนี้ข้าพเจ้าได้แนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดทำแผนงานและโครงการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
22 ธันวาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้