รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้านางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนางบุลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพืื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านท่าโรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และต้อนรับอย่างดี
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
21 ธันวาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้