รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางบูลยาวี ทุยไชยสงรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2563 พบว่ามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบ สวยงามน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนคุณครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถการดำเนินการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม อาหารเสริม (นม) มีการเตรียมการทั้งด้านสุขอนามัย สุขพิสัย สถานที่ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ขอบคุณคณะครูนักเรียนที่ให้ข้อมูลและการต้อนรับเป็นอย่างดี
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 ธันวาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้