รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้า นางบูลยาวี ทุยไชสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์ของนักเรียนในโรงเรียนพบว่า อาคารสถานที่ สะอาดเรียบร้อยพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนการดำเนินการอาหารกลางวันอาหารเสริม (นม) การป้องกันโรคตามมาตรการ Covid - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อม ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 ธันวาคม 2563
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณท่าน ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ที่มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกับนักเรียนและคณะครู ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 ธันวาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้