รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางบูลยาวี ทุยไลยสง ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองแจง ขอชื่นชมการจัดกิกจรรมสภานักเรียน การดูแลบริเวณอาคารสถานที่ มาตรการป้องกัน Covid-19 การจัดอาหาร โรงอาหาร สำหรับนักเรียน การจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning และใช้ DLTV ช่วยในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
15 ธันวาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองแจงขอขอบคุณท่าน ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ที่มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกับนักเรียนและคณะครู ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำมาพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 ธันวาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้