รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
>> วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองสรวง ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนดำเนินการเตรียมความเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอนและบุคลากรอื่น ๆ รวมจำนวน 17 คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 202 คน โดยการสัมภาษณ์ ผอ.โรงเรียน ครู และนักเรียน การสังเกตการเยี่ยมชั้นเรียน และการประเมินตนเองของโรงเรียน ดังนี้ >> โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากเขตพื้นที่การศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนจิตศึกษา ต้องการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ต้องการได้รับการอบรมจัดทำเอกสารการเงินการบัญชี พัสดุ >> ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น ปรับปรุงสถานที่เพิ่มเติม ห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอ โรงอาหารเพียงพอสำหรับรับประทานอาหาร แบ่งเวลาในการรับประทานอาหาร (สำหรับนักเรียนปฐมวัย และนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา) มีโต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้และเพียงพอ น้ำดื่มสะอาดและเพียงพอผ่านเครื่องกรองน้ำ >> ด้านการบริหาร วางแผนการประชุมผู้ปกครอง และคณะครู และการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานประจำชั้นให้ครูผู้สอนที่ชัดเจน ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา โดยเฉพาะมีการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนจิตศึกษา PBL ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 >> ด้านครูผู้สอน มีการจัดห้องเรียน ทำความสะอาด และจัดเตรียมเอกสารงานธุรการชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL >> ด้านผู้เรียน ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีแบบเรียนหนังสือเรียนเพียงพอ >> ด้านกายภาพห้องเรียนสะอาดปลอดภัย สวยงาม มีสัญลักษณ์สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ป้ายบุคคลสำคัญ (แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน) ป้ายชื่อครู /ป้ายห้องเรียน / รายชื่อสมาชิกห้องเรียน /ตารางสอน ,ตารางเวรทำความสะอาด /ชั้นวางรองเท้า มีเอกสารธุรการชั้นเรียน แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และบอร์ดความรู้ และมุมแสดงผลงานนักเรียน (บางห้องเรียนจะมีครบ) >> ขอบพระคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านหนองสรวง ครูผู้สอน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 ธันวาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้