รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาวังแหน เพื่อติดตามการนำนโยาบาย 4Q สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ฯลฯ พบว่ามีการนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่พอใจโดยเฉพาะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารภาษาอังกฤษและลายมือสวย นอกจากนี้ยังได้ให้คิดกับคุณครูและนักเรียนเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำมีอาชีพสร้างรายได้และเป็นคนดี ขอชื่นชมท่านผู้บริหารและคุณครูที่่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
16 ตุลาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้