รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง เพื่อนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับการนำนโยบาย 4Q สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นลายมือสวย สื่อสารภาษา อังกฤษได้ ผุ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯลฯ พบว่ามีกา่่รดำเนินการเป็นที่น่าพอใจและต่อเนื่องและมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่น สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน ขอชื่นชมคณะครูและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
16 ตุลาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้