รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน บ้านวังโบสถ์ เพื่อติดตามการนำนโยบาย 4Q สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ พบว่า มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับคุณครู และนักเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับลายมือสวยและข้อเสนอเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการมีงานทำมีอาชีพมีรายได้ ขอชื่นชมผู้บริหารและคุณครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
16 ตุลาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้