รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตีบใต้ โดยได้ติดตามการนำนโยบาย 4Q สู่การปฏิบัติโดยเฉพาะจุดเน้น คุณภาพ ที่เน้น การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฺ ฯลฯ พบว่า มีการนำสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และพบว่าโรงเรียนได้รับมอบอาคารเรียนและสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวน 16 เครื่อง จาก คณะศิษณ์เก่า ขอชื่นชมท่านผู้บริหารและคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยการความสามารถในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
16 ตุลาคม 2563
ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตีบใต้ และเยี่ยมชมอาคารใหม่คอมพิวเตอร์ซึ่งศิษย์เก่าเป็นผู้จัดสร้างให้กับโรงเรียน และให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน
นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ธันวาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้