รายงานการนิเทศโดย ผอ.เขตพื้นที่ / รอง ผอ.เขตพื้นที่

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง เพื่อติดตาม การนำนโยบาย 4Q สู่การปฏิบัติ พบว่าได้บริหารจัดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้บรรลุน่าพอใจ โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ เช่น โรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย ขอชื่นชม ท่านผู้บริหารและคุณครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน และอำนวยการความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 ตุลาคม 2563
ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง เพื่อติดตาม การนำนโยบาย 4Q สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง เป็นอย่างยิ่ง
นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้