รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา
27 ธันวาคม 2562
ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ คือ นายพิภพ ยิ้มสาระ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สิงหาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้