รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้นม.3 สนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด พบว่า คณะกรรมการ และหัวหน้าสนามสอบได้ปฏิบัติตาม แนวทางที่ สทศ. กำหนด และได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่เข้าสอบเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด หัวหน้าสนามสอบและคณะ กรรมการประจำสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้
นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 กุมภาพันธ์ 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ได้รับการนิเทศติดตาม การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
ครู
5 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้