รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้นม.3 สนามสอบ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พบว่า คณะกรรมการ และหัวหน้าสนามสอบได้ปฏิบัติตาม แนวทางที่ สทศ. กำหนด และได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่เข้าสอบเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย หัวหน้าสนามสอบและคณะ กรรมการประจำสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้
นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจเยี่่ยมสนามสอบ O-NET ทุกท่าน ที่สอบถามถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสนามสอบ พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินการสอบ O-NET ในครั้งนี้
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้