รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านวังขอน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ของนักเรียนช ชั้น ม.3 พบว่า หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการ ประจำสนามสอบ ได้ปฏิบัติ ที่ สทศ. กำหนดและมีนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ในศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจังได้รับความสะดวก จากสนามสอบเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังขอน หัวหน้าสนามสอบและคณะ กรรมการประจำสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้
นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 กุมภาพันธ์ 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้