รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางอุมาพร อัครางกูร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ พบว่าคณะทำงานดำเนินการทดสอบฯ ระดับชั้น ม.3 ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ประธานสนามสอบ และกรรมการทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล เพื่อใช้รายงานในแบบนิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในครั้งนี้
นางอุมาพร อัครางกูร
นักวิชาการศึกษา
2 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเป็นสนามสอบO-NET ชั้น ป.6, ม.3 ศูนย์กันจุ สระแก้ว โรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน โดยการนำของนายวํฒนกร บัวทอง หัวหน้าสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
7 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้