รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ พบว่า การเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย คณะกรรมการสนามสอบ/หัวหน้าสนามสอบได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด และมีนักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม ได้รับความสะอาดจากสนามสอบ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างพัฒนา)และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการ การสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้
นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ
นายสมยศ จุ้ยหนองเมือง
ครู
20 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้