รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายพิชิตชัย อนนท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้มานิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนห้องสอบ 3 ห้อง มีการประชาสัมพันธ์สถานที่สอบ ห้องสอบ ลำดับที่นั่งสอบ การจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นระเบียบดี การรับส่งข้อสอบ กรรมการห้องสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีนักเรียน walk in จำนวน 1 คน ปัญหาที่พบคือ มีรายชื่อเด็กที่แจ้งออกแล้วแต่ยังปรากฏรายชื่อในห้องสอบอยู่ และไม่ทราบว่ารายชื่อเด็กจะปรากฏรายชื่อที่อื่นอีกหรือไม่ จึงทำให้กรรมการกำกับห้องสอบลงในกระดาษว่าขาดสอบไว้ในเป็นหลักฐาน และขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านท่าด้วงที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นายพิชิตชัย อนนท์
นักทรัพยากรบุคคล
1 มกราคม 2513
โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นายพิชิตชัย อนนท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ที่ได้มานิเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง และจะนำคำแนะนำปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินการสอบครั้งต่อไป
นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้