รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา
19 ธันวาคม 2562
รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัด
ครู
17 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้