รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา
19 ธันวาคม 2562
ขอขอบคุณ นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว และคณะมากค่ะ ที่มานิเทศ ติดตาม และแนะนำ เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ ทางโรงเรียนจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้