รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว
นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา
3 ธันวาคม 2562
หลังจากได้รับการนิเทศ โรงเรียนบ้านปู่จ้าวได้เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน และบันทึก นร.01 เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน (รายใหม่) และบันทึกการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ (รายเก่า)ตามวันและเวลาในปฏิทินอย่างเคร่งครัด
นางสาวเกษร ทองดี
ครู
22 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้