รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา
6 มกราคม 2563
ขอขอบคุณผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้ให้เกียติออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้