รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านรังย้อย
นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
10 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านรังย้อยได้รับการประเมินจาก คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนบ้านรังย้อยจะได้พัฒนาตามคำแนะของคณะกรรมการ
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563

รับทราบค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ
นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
28 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้