รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร
นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
10 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านจัดสรรขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีพร้อมด้วย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เสียสละเวลามาและให้คำแนะนำกับทางโรงเรียน ซึ่งเป็นผลดีกับโรงเีรยนเป็นอย่างมาก และจะนำคำติชมของท่านไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563

รับทราบค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ
นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
28 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้