รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
9 มกราคม 2563
ขอบคุณท่านคณะกรรมการจากสพฐ.คณะกรรมการจากสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง สุขอนามัยการปฏิบัติตน ตลอดจนการดูแลให้คำแนะนำแก่นักเรียน
นางสาวเวฬุวัน เอี่ยมพงษ์
ครูผู้ช่วย
10 มีนาคม 2563

ขอขอบคุณ คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ที่ออกมาประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้